امتیازات اخذ گواهینامه ایزو در مناقصات
سفارش آنلاین گواهینامه ایزو

امتیاز گواهینامه ایزو در مناقصات

آنچه امروزه، در هر کار و پروژه و کالایی موردتوجه قرار میگیرد، کیفیت محصولات و خدمات ارائهشده است. کیفیت بالا در برابر هزینه تولید کمتر چیزی است که تمام شرکتها، سازمانها، و افراد به دنبال آن هستند. پروژههای اجرایی که در مناقصات برای شرکتکنندگان ارائه میشود نیز از این اصل مستثنا نیستند. اما چگونه میتوان، بهعنوان یک شرکت یا سازمان تولیدی و یا خدماتی، کیفیت محصول خود را تضمین کرد؟ (امتیاز گواهینامه ایزو در مناقصات با ایزوهلپ)

سازمان استاندارد جهانی، ایزو، جوابی مطمئن و جهانشمول برای این سؤال است. سازمان استاندارد جهانی ایزو، با تبیین، توسعه و انتشار الزامات و اصول لازم در حوزههای مختلف مانند مدیریت کیفیت، ایمنی و بهداشت و محیطزیست، یاریگر مدیران و تولیدکنندگان، و نشان اعتماد خریداران است. ازاینرو، اخذ گواهینامه ایزو، تضمینی برای تداوم پیشرفت و توسعه بوده و در بسیاری موارد دیگر، امتیازات ویژهای را برای دارندگان خود به ارمغان میآورد. یکی از این مزایای را میتوان در مناقصات شاهد بود.

امتیازات اخذ گواهینامه ایزو در مناقصات

مناقصات و گواهینامهایزو

امروزه، پیمانکاران برای اخذ و اجرای پروژههای دولتی و غیردولتی، میبایست در مناقصاتی که سازمانها برگزار میکنند، شرکت نمایند. در این روند،پیمانکاران باید هزینه اجرای پروژه را برآورده کرده و برای ارزیابی اعلام کنند، تا شرکت یا سازمان، از بین این طرحها و قیمتها یکی را برنده مناقصه اعلام کرده و پروژه را برای اجرا واگذار کند. گرچه هزینه پروژه اعلامی، تأثیر بسزایی درنتیجه نهایی دارد، اما همواره، فاکتور تعیینکننده برنده نیست.

این روزها، آنچه برنده یک مناقصه را تعیین میکند، رتبه، حیطه لازم و مرتبط، و از همه مهمتر امتیازات بالا است. یکی از امتیازات تعیینکننده ، داشتن گواهینامههای سیستمهای مدیریتی و کیفی است. اما باید دقت داشت که هر گواهینامه ایزو ارزش خاص مخصوص به خود را دارد.ازاینرو، داشتن برخی گواهینامهها، در اولویت قرار میگیرند.

سری استانداردهای IMS

سری استانداردهای IMS، بهترین انتخاب برای پیمانکاران است. این سری شامل سه گواهینامه ایزو است که به ترتیب ISO 9001،ISO 14001، و ISO 45001 را در بردارد. داشتن گواهینامههای استانداردهای این سری، بسیار کارآمد است، زیرا در کنار تمام موارد دیگر، متضمن صرفهجویی حداکثری در هزینههاست.

مورد دوم از استانداردهای پیمانکاری، استاندارد HSE است. استاندارد HSE، جزو آن دسته مواردی است که اکثراً در مناقصات از پیمانکار خواسته میشود. این استاندارد ممیزی بسیار خوبی در مناقصات بوده و نقش تعیینکنندهای بازی میکند.

درمجموع، استانداردهای مناسب برای پیمانکاران برای شرکت در مناقصه به ترتیب اولویت، ISO 9001، ISO 14001، OHSAS 18001، و HSE است و بهترین انتخاب برای هر پیمانکار اخذ پکیج ترکیبی است که هم شامل گواهینامههای IMS و هم HSE است. البته باید دقت داشت که هر گواهینامهایزو مورداستفاده، باید بهروز باشد و شرکت باید از آخرین و جدیدترین نسخه آناستفاده نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص با ما تماس بگیرید.