سفارش آنلاین گواهینامه ایزو

مراحل اخذ گواهینامه ایزو

سازمان جهانی استاندارد، ایزو، با ارائه استانداردهای مختلف، در حوزههای عمومی و تخصصی، همواره در مسیر بهبود فرآیندهای موجود در سازمانها تلاش کرده است، و با تدوین، توسعه و انتشار استانداردهای عمومی و تخصصی، سعی میکند تا مدیران را در مسیر پیشرفت و توسعه یاری دهد، بهعلاوه، فرآیند ارائه خدمات و کالاها را طوری هماهنگ کند که مشتریان همواره از خرید خود راضی بوده و ازاینجهت، در ارتقا درآمد شرکتها، یاریگر مدیران و مسئولان باشد. جهت اطلاعات بیشتر مراحل اخذ گواهینامه ایزو با مشاوران ایزوهلپ در تماس باشید.

دریافت گواهینامه ایزو | صدور ایزو | مشاوره تخصصی گواهینامه ایزو | شرکت های معتبر صادرکننده ایزو | سامانه مشاوره آنلاین استاندارد ایزو در ایران | isohelp.ir

به دلیل اینکه سند استانداردهای ایزو در کمیتههای تخصصی تهیه و تبیین میگردد، بهعلاوه به دلیل امتیازهای بالای داشتن گواهینامههای ایزو، امروزه افراد حقیقی و حقوقی، شرکتها و سازمانها، همگی خواهان دریافت گواهینامههای استاندارد ایزو هستند. در این رابطه، سؤالی که همواره مطرح میگردد این است که برای اخذ گواهینامههای ایزو باید چه اقداماتی انجام داد؟ در این خصوص باید گفت که ده گام عمده برای این کار تعریفشده است، که خود دارای جزئیات زیادی است که برای دانستن تمام آنها باید به مشاوران ایزو مراجعه نمود. جهت اخذ گواهینامه ایزو با ما در ارتباط باشید.

گامهای لازم برای اخذ گواهینامه ایزو

برای اخذ گواهینامه ایزو، ده قدم اصلی وجود دارد که با اعمال آنها میتوان موفق به دریافت یکی از گواهینامههای ایزو شد. قبل از هر چیز مهمترین نکته این است که برای پیشبرد اهداف و اخذ گواهینامه، باید از تمام، اصول، قوانین و الزامات مربوطه اطلاع پیداکرده و تمام آنها، بدون هیچگونه خطایی در سازمان اعمال گردند. در آخر به مرجع صادرکننده گواهینامه ایزو مراجعه نمود. این مراجع، فرایند و مراحل پیادهسازی الزامات، قوانین و اصول را رعایت سازمان بررسی و ممیزی میکنند. در صورت نبود هیچگونه مغایرت، این مراجع، گواهینامه ایزو درخواستی معتبر برای درخواستکننده صادر خواهد کرد.

مسیر دریافت گواهینامه ایزو معتبر

آنچه ذکر شد، مسیری کلی برای دریافت گواهینامهایزو معتبر است. اما خود مسیر در بطنش، ده قدم عمده جایداده است که باید ذکرشده و توضیح داده شوند. البته هرکدام از این مراحل و گامها، خود دارای پیچیدگیها و موارد زیادی است که مشاوران ایزو، در مرحله اقدام به درخواست، تکبهتک به توضیح و اعمال آنها خواهند پرداخت.این ده قدم بهقرار زیر است:

  • تصمیم گیری و پیادهسازی صحیح سیستم مدیریت لازم
  • انتخاب مشاور خوب و آموزش دیده جهت پیادهسازی سیستم
  • شناخت سازمان و تجزیهوتحلیل وضعیت فعلی
  • ارائه آموزشهای لازم
  • تشکیل کمیته راهبری و کمیته اجرایی
  • طراحی سیستم توسط کمیتههای تشکیل شده
  • تدوین مستندات موردنیاز
  • اجرای سیستم و رفع مشکلات
  • ممیزی داخلی و رفع هرگونه مورد و اشکال در سیستم
  • ممیزی شرکت صادرکننده و صدور گواهینامه

دسترسی های سریع