سفارش آنلاین گواهینامه ایزو

HSE-PLAN چیست؟

عرصه تجارت، میدان رقابت برای شرکتهاست و مهمترین عامل تعیینکننده فاتح آن و برگ برنده این عرصه، منبع انسانی شرکتهاست، زیرا دسترسی به سایر منابع کموبیش، برای تمام شرکتها یکسان است. ازاینرو، موضوع ایمنی و بهداشت کارگران و کارکنان جز مهمترین و بااهمیتترین مسائلی است که هر شرکت یا سازمانی باید به آن توجه ویژه داشته باشد. در این میان، موضوع دیگری که از منظر انسانی، اجتماعی و قانونی حساسیت بالایی دارد، موضوع محیطزیست و حفظ آن است. به همین دلیل، استانداردهای زیادی در رابطه با این دو مقوله مهم در دنیا منتشر و اجرا میشوند.

تعریف HSE-PLAN | HSE-PLAN چیست؟

اما اجرای تمام این روشها و دستورالعملها هزینهبر، و گاه متناقض است. ازاینرو، در راستای تسهیل این فرایندها، سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیطزیست (HSE MS) تعریف و تبیین شده است. این سیستم یکپارچه  بهتنهایی پاسخگوی تمام نیازهای شرکت یا سازمان در رابطه با سلامت، و ایمنی منابع انسانی بوده و تمام دغدغههای زیستمحیطی مطرحشده را پوشش میدهد. هدف از این برنامه، حذف و یا کاهش حداکثری حوادثی است که سلامت و ایمنی منابع انسانی را تهدید میکنند و یا به محیطزیست آسیب میرسانند.

تعریف HSE-PLAN

HSE-PLAN، برنامهای در ارتباط با پروژههای شرکتها و یا سازمانهاست. هرگاه، شرکت بخواهد پروژهای را طراحی و اجرا نماید، همگام با طراحی و تدوین قسمتهای فنی پروژه ، الزامات ، فرایندها و ساختارهای مرتبط با ایمنی ، بهداشت و محیطزیست نیز طراحیشده و لازمالاجرا میگردد. طرحها و برنامههای اینچنینی، در کالبد پروژهها در شرف انجام،  HSE-PLAN نام دارد.

بهبیاندیگر، این برنامه جامع، اجرا و پیادهسازی صحیح این موارد را متضمن شده و تمام موارد مطرحشده را لازمالاجرا مینماید و  شرکت با ارائه این برنامه اعلام میکند که تا پایان پروژه موردنظر، اقدامات و برنامهها و فرایندهای سلامت، ایمنی، و محیطزیست  را با زمانبندی اعلامشده در پروژه اجرا خواهد کرد.

اجزای HSE-PLAN

هر برنامه یکپارچه سلامت، ایمنی و محیطزیست، به دو بخش عمده تقسیم میشود، که یکی عمومی و دیگری اختصاصی است. بخش عمومی HSE-PLAN،  برای تمام پروژهها در هر زمینهای یکسان است، اما، بخش دیگر آن، که شامل موارد اختصاصی  ایمنی ، بهداشت حرفه ایی و زیستمحیطی پروژه مذکور است و تنها در رابطه با آن پروژه قابلاجراست.

پیمانکاران و کارفرماهایی همچون وزارت نفت ، وزارت نیرو ، آب و فاضلاب ، شهرداریها، شرکت ملی گاز ، شرکت ملی نفت و تمام شرکتهایی ازایندست، زمانی که میخواهند به مناقصات موجود وارد گردند، به HSE-PLAN نیاز خواهند داشت، زیرا این برنامه ممیزی شده و در تعیین برنده مناقصات نقش مهمی دارد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص با ما تماس بگیرید.